Nahlásiť nežiaduci účinok

GSK vníma bezpečnosť pacientov veľmi vážne. Vieme, že lieky môžu spôsobiť nežiaduce účinky a nie vždy je možné predpovedať u koho. To je dôvod, prečo je dôležité nepretržite sledovať bezpečnosť našich produktov.


 Farmakovigilančný systém zhromažďuje informácie o nežiaducich účinkoch a bezpečnosti (napr. o predávkovaní, neúčinnosti, interakciách, chybách v liečbe a podaní, použití mimo SPC, v tehotenstve a pod.) liekov a vakcín od odbornej a laickej verejnosti. Hlásenia sú vkladané do bezpečnostných databáz, sú vyhodnocované v celosvetovom kontexte a slúžia pre aktualizáciu bezpečnostného profilu liekov. Podľa legislatívnych požiadaviek sú informácie zdieľané so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a Európskou liekovou agentúrou. Údaje, ktoré sa zasielajú na základe tohoto formulára sú pre spoločnosť GSK Slovensko spracúvané na serveri spoločnosti Infosys Limited, Electronics City, Hosur Road, Bangalore, 460 100, India. Spoločnosť GSK Slovensko dodržuje platnú legislatívu o ochrane osobných údajov, hlásenia sú spracovávané anonymizovane a Vaše údaje nebudú okrem subjektov uvedených vyššie poskytnuté žiadným tretím stranám.


* údaj je povinný


Ak formulár vypĺňa zamestnanec GSK, uvádza ako hlásiteľa zdravotníckeho pracovníka alebo inú osobu, od ktorej sa informácie dozvedel.

Report Adverse Event

Vaše hlásenie bolo úspešne odoslané na adresu sk-safety@gsk.com.

Zlyhanie

LIEK / VAKCíNA (SPC a PIL dostupné na www.gsk-kompendium.sk)

Ďakujeme, že nám pomáhate monitorovať bezpečnosť našich liekov a vakcín.

GSK pri prevádzkovaní farmakovigilančného systému dodržiava platnú legislatívu upravujúcu oblasť ochrany osobných údajov a oblasť správnej farmakovigilančnej praxe.
Vyplnením a odoslaním (kliknutím na tlačidlo "Odoslať") tohoto formulára vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Vami zadaných údajov v systéme prevádzkovanom spoločnosťou GSK, vrátane ich anonymizácie a ich zdieľania so subjektmi uvedenými v príslušnej legislatíve upravujúcej oblasť farmakovigilancie.

Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súčasne potvrdzujete správnosť zadaných údajov

Report Adverse Event Form

Vaše hlásenie bolo úspešne odoslané na adresu sk-safety@gsk.com

Ak ste súhlasili, budete kontaktovaní oddelením farmakovigilancie spoločnosti GSK pre doplnenie informácií.

Zlyhanie

*LIEK / VAKCíNA (SPC a PIL dostupné na www.gsk-kompendium.sk)

Ďakujeme, že nám pomáhate monitorovať bezpečnosť našich liekov a vakcín.

GSK farmakovigilančný systém dohľadu nad liekmi dodržiava platnú legislatívu pre ochranu osobných údajov. Vyplnením a odoslaním formulára dávate súhlas na uloženie a spracovanie Vami zadaných informácií do formulára firmou GSK, ich zdieľanie s príslušnými zdravotníckymi kontrolnými orgánmi v súlade so zákonnými požiadavkami (napr. Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Slovenskj republike).

Tlačidlom "Odoslať " potvrdzujete, že informácie odosielate firme GSK a súhlasíte s vyššie uvedeným.

SK/COM/0037/17