Podmienky používania

Povolení užívatelia

Webová vzdelávacia platforma spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. (GSK) pre online podujatia (ďalej ako „online vzdelávacia platforma“) je určená výlučne pre zdravotníckych pracovníkov. Použitím tejto platformy potvrdzujete, že ste kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Vaše osobné údaje

Pri účasti na webinári prostredníctvom online vzdelávacej platformy môže byť Vaša identita sprístupnená ostatným účastníkom webináru.

Spoločnosť GSK použije Vaše osobné údaje poskytnuté pri registrácii na webinár na umožnenie Vášho prístupu k online vzdelávacej platforme. Spoločnosť GSK môže Vaše osobné údaje použiť taktiež pri poskytovaní odpovedí na Vami zaslané otázky, za získavanie Vašej spätnej reakcie za účelom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb a tiež za účelom plánovania marketingových aktivít vo vzťahu k Vašej osobe, vrátane identifikácie pre Vás potenciálne zaujímavých tém.

Spoločnosť GSK je oprávnená poskytnúť a sprístupniť Vaše osobné údaje ktorejkoľvek zo spoločností patriacich do celosvetovej skupiny spoločností GlaxoSmithKline alebo aj vybraným tretím osobám poskytujúcim spoločnosti GSK podporné služby, vrátane služieb týkajúcich sa online vzdelávacej platformy. Takéto tretie osoby môžu mať prístup k Vašim osobným údajom za účelom poskytovania služieb pre spoločnosť GSK.

Nahrávanie

Webinár môže byť zaznamenávaný na nosič informácií a takáto nahrávka môže byť použitá spoločnosťou GSK v rámci jej budúcej činnosti.  Účasťou na webinári udeľujete súhlas s vyhotovením záznamu Vašej podobizne a Vášho hlasu na budúce globálne použitie spoločnosťou GSK, zahŕňajúc napríklad aj umiestnenie takéhoto záznamu na webových stránkach GSK.

V prípade ak nesúhlasíte s vyhotovením video alebo audio záznamu zachytávajúcej Vašeu účasť na webinári, vypnite vo Vašom počítači mikrofón a webkameru a nezdieľajte počas webináru Vašu obrazovku. Rovnako máte možnosť opustiť webinár.

Pre prípad ak výsledkom Vašej účasti na webinári bude akékoľvek dielo, ktoré je chránené príslušnými ustanoveniami autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len “Autorský zákon”), týmto udeľujete spoločnosti GSK bezpodmienečný a neodvolateľný súhlas na používanie takéhoto diela akýmkoľvek zo spôsobov uvedených v ustanovení § 19 ods. 4 Autorského zákona (ďalej len “Licencia”). Licencia sa GSK udeľuje ako výhradná, bezodplatná, v územne i vecne neobmedzenom rozsahu a bez časového obmedzenia. Taktiež udeľujete GSK bezpodmienečný a neodvolateľný súhlas na udelenie súhlasu na použitie diela v rozsahu udelenej Licencie (sublicencia) a/alebo na postúpenie Licencie v ľubovoľnom rozsahu, pričom tento súhlas sa vzťahuje na akúkoľvek tretiu osobu.

Pre prípad, že sa na výsledky Vašej účasti na webinári budú vzťahovať ustanovenia zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “Patentový zákon”), zaväzujete sa ihneď o vynáleze písomne informovať GSK a súčasne GSK odovzdať všetky podklady potrebné na posúdenie vynálezu. Ak by z akéhokoľvek dôvodu (zákonného či zmluvného) právo na riešenie k vynálezu neprešlo automaticky na GSK, alebo ak by z akéhokoľvek dôvodu prešlo späť na Vás, zaväzujete sa v úzkej súčinnosti s GSK podať patentovú prihlášku týkajúcu sa vynálezu, či už národnú, európsku alebo medzinárodnú alebo všetky uvedené a ihneď po udelení patentu na vynález patent zmluvne bezodplatne previesť na GSK.

V prípade neoprávneného zásahu alebo ohrození autorských práv k dielu či vynálezu alebo patentu ste povinný poskytnúť GSK všetku požadovanú súčinnosť pri uplatňovaní a ochrane autorských práv, vynálezu alebo patentu.

Účinky udelenia licencie a súhlasov v rozsahu vyššie uvedeného nastávajú momentom vytvorenia diela a vznikom autorského práva na dielo v zmysle ustanovenia § 16 Autorského zákona.

 

Výmena informácií

Webinár predstavuje verejné fórum. Akékoľvek informácie zdieľané z Vašej strany počas webinára preto nebudú považované za dôverné alebo chránené a spoločnosť GSK môže tieto informácie použiť na akýkoľvek účel.

Všeobecné ustanovenia

Použitie online vzdelávacej platformy je na vlastnú zodpovednosť účastníka. Spoločnosť GSK neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky týkajúce sa presnosti, vhodnosti alebo úplnosti týchto informácií a nebude zodpovedná za žiadnu stratu alebo škodu vzniknutú v súvislosti s využívaním online vzdelávacej platformy.

Všetky materiály zverejnené spoločnosťou GSK prostredníctvom online vzdelávacej platformy sú chránené právnymi predpismi duševného vlastníctva. Akákoľvek reprodukcia obsahu online vzdelávacej platformy,  či už úplná alebo čiastočná, je zakázaná.

Potvrdzujem, že udeľujem Súhlas so spracovaním osobných údajov. Rovnako potvrdzujem, že som sa oboznámil a súhlasím s Podmienkami používania a s Informáciami o ochrane osobných údajov.

Oboznámil som sa s vyššie uvedenými podmienkami a vyslovujem s nimi súhlas.

SK/COM/0035/17