Podmienky použitia portálu GSK

Táto webová stránka je kontrolovaná a prevádzkovaná spoločnosťou GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. (“GSK”) . Táto webová stránka má osobitnú časť pre príslušníkov laickej verejnosti a osobitnú časť pre zdravotníckych pracovníkov.

Pojem “zdravotnícky pracovník” zahŕňa osoby oprávnené predpisovať lieky a osoby oprávnené vydávať lieky.

Časť pre laickú verejnosť bola navrhnutá ako študijný zdroj, ktorý poskytuje referenčné informácie týkajúce sa liekov GSK, aj vrátane tých, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, laickej verejnosti v Európe. V prípade liekov viazaných na lekársky predpis však budú laickej verejnosti poskytované výlučne iba tie informácie, ktorých poskytnutie dovoľujú príslušné právne predpisy.

ŽIADNE ZÁRUKY: GSK neposkytuje žiadnu záruku na to, že materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú zodpovedajúce alebo použiteľné mimo Európskej únie (“EU”), Európskeho hospodárskeho priestoru (“EHS”) alebo Európskeho združenia voľného obchodu (“EFTA”). Tí, ktorí sa rozhodnú navštíviť túto stránku z iných lokalít, robia tak z ich vlastného podnetu a sú zodpovední za zosúladenie svojho konania s miestnymi zákonmi v rozsahu ich platnosti a použiteľnosti.

GSK vynakladá primerané úsilie na udržanie aktuálnosti tejto webovej stránky, avšak nič nepreukazuje ani nezaručuje jej správnosť alebo bezchybnosť.

Používanie tejto webovej stránky je na vlastné riziko jej používateľa. GSK nepreberá žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody spôsobené používaním tejto stránky, s výnimkou prípadov, kedy slovenský právny poriadok neumožňuje zbavenie sa takejto zodpovednosti..

GSK nepreberá žiadnu zodpovednosť za vírusy, ktoré zamoria počítač používateľa po použití audia, videa, údajov alebo textu na tejto stránke.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA: Napriek tomu, že sa vynakladá maximálne úsilie za účelom zabezpečenia, aby informácie týkajúce sa zdravia obsiahnuté na tejto webovej stránke boli správne a aktuálne, rady poskytnuté na tejto webovej stránke majú len všeobecnú povahu a GSK neposkytuje žiadne tvrdenia ani záruky s ohľadom na ich správnosť alebo použiteľnosť.

Osobitné lekárske rady by mali byť vždy získané od kvalifikovaného lekára.

Poskytnuté informácie nenahrádzajú lekárske vyšetrenie, ani príslušnú liečbu ochorenia, ani nepredstavujú poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je preto potrebné osobne konzultovať s ošetrujúcim lekárom s potrebnou špecializáciou. Dôrazne tiež odporúčame akékoľvek otázky alebo nejasnosti súvisiace s používaním konkrétneho lieku alebo jeho účinku na ľudské zdravie, vrátane spôsobu a rizík jeho používania, konzultovať ešte pred jeho použitím s ošetrujúcim lekárom.
V prípade, ak by ste nám chceli oznámiť nežiaduci účinok alebo inú informáciu týkajúcu sa bezpečnosti, použite prosím adresu:
sk-safety@gsk.com.

IBA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV: Dávame Vám do pozornosti, že schválenými preskripčnými a indikačnými obmedzeniami sa musí riadiť náležité použitie všetkých liekov. Pred predpísaním akéhokoľvek lieku by zdravotnícki pracovníci mali prekonzultovať schválené preskripčné a indikačné obmedzenia týkajúce sa daného lieku v ich štáte.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO: Všetok materiál nachádzajúci sa na tejto webovej stránke podlieha autorskému právu © Copyright 2016 patriacemu skupine spoločností GlaxoSmithKline, respektíve im bolo udelené oprávnenie na jeho použitie, ibaže je výslovne uvedené inak. Rozmnožovanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek forme je zakázané, ibaže sa vykoná v súlade s nasledovnými povoleniami.

Licencia na vyhotovovanie kópií na osobné použitie: Môžete čítať, prezerať si, tlačiť, sťahovať a kopírovať materiál na tejto webovej stránke výlučne na Vaše osobné nekomerčné účely, avšak len za predpokladu, že v akejkoľvek kópii takéhoto materiálu označíte túto webovú stránku ako jeho zdroj a uvediete nasledovné vyhlásenie o autorskom práve “© Copyright 2001 - 2016, GlaxoSmithKline group of companies”.

Táto licencia nepovoľuje zahrnutie materiálu alebo akejkoľvek jeho časti do akéhokoľvek iného diela alebo publikácie, či už v tlačenej, elektronickej alebo akejkoľvek inej forme. Obzvlášť, avšak nie výlučne, sa žiadna časť z materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke nesmie distribuovať, rozmnožovať alebo rozširovať na akékoľvek obchodné účely.

Žiadna časť tejto webovej stránky sa nesmie rozmnožovať alebo rozširovať alebo ukladať na akúkoľvek inú webovú stránku alebo inú formu elektronického systému vyhľadávania informácií.

Nič z toho, čo je obsiahnuté na tejto webovej stránke, nie je možné vykladať ako, či už konkludentné alebo iné, udelenie:

(i) akejkoľvek licencie alebo práva podľa ľubovoľného patentu alebo ochrannej známky spoločností patriacich do skupiny GlaxoSmithKline alebo akejkoľvek tretej osoby; alebo (ii) akejkoľvek licencie alebo práva z ľubovoľného autorského práva spoločností patriacich do skupiny GlaxoSmithKline, ibaže tieto Podmienky používania výslovne ustanovujú inak.

OCHRANNÉ ZNÁMKY: Ochranné známky vlastnené spoločnosťami patriacimi do skupiny GlaxoSmithKline alebo nimi užívané na základe licencie sú zobrazené s príslušným symbolom ochrannej známky alebo sú kontrastne vyznačené voči okolitému textu (napríklad použitím zvýraznenia typu písma jeho hrúbkou alebo sklonom alebo použitím kapitálok).


Na miestach, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú ochranné známky tretích osôb, GSK sa nedovoláva žiadneho vlastníctva ani žiadneho prepojenia s ohľadom na vlastníka takejto ochrannej známky. Ochranné známky takýchto tretích osôb sú použité iba za účelom označenia produktov a služieb a ich príslušných vlastníkov, pričom z ich používania nie je možné odvodzovať žiadne sponzorstvo ani podporu zo strany GSK.

HYPERTEXTOVÉ PREPOJENIA: Niektoré hypertextové prepojenia na tejto webovej stránke Vás presmerujú na stránky, ktoré nie sú pod kontrolou GSK. Ak kliknete na ktorékoľvek z týchto prepojení, opustíte túto stránku.

GSK nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za obsah akejkoľvek webovej stránky tretej osoby, na ktorú odkazuje hypertextové prepojenie a neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku (výslovné ani konkludentné) s ohľadom na informácie obsiahnuté na takýchto stránkach.

GSK nemá žiaden dosah na povahu a obsah takýchto stránok a neodporúča tieto stránky, informácie, ktoré obsahujú a rovnako ani výrobky alebo služby žiadnej tretej osoby. Uistite sa prosím, že ste si prečítali časti týkajúce sa právnych zásad a zásad ochrany súkromia akejkoľvek GSK stránky alebo stránky tretej osoby, na ktorú sa pripájate.

POUŽÍVANIE ÚDAJOV: Komunikácia od používateľov (netýkajúca sa osobných údajov a údajov o zdravotnom stave, ktorá je upravená Zásadami ochrany súkromia GSK) sa považuje za nedôvernú a otvorenú, pričom GSK môže použiť takto získané údaje na akýkoľvek účel, vrátane rozmnožovania a zverejňovania, a rovnako môže použiť získané myšlienky a nápady na akékoľvek účely, vrátane obchodných.

ROZHODNÉ PRÁVO: Tieto Podmienky používania a obsah tejto webovej stránky sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom.

ZMENY: Tieto Podmienky používania môžu byť kedykoľvek menené, takže sa používateľom odporúča pravidelne tieto zmeny kontrolovať.

 

Aktualizované:
Október 2017

SK/COM/0011/15(2)