Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zakliknutím políčka - “Udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov uvedených vyššie v registračnom formulári” za súčasného vyplnenia a odoslania elektronického formulára zdravotnícky pracovník ako dotknutá osoba (ďalej len “dotknutá osoba”) týmto v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) udeľuje spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16198/B (ďalej len “GSK Slovakia”) výslovný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov ako dotknutej osoby vyplnených v elektronickom formulári v rozsahu: titul, meno, priezvisko, špecializácie, e-mail, názov a adresa pracoviska na nasledujúci účel spracúvania: (i) identifikácia subjektu (dotknutej osoby), ktorému GSK poskytuje odborné medicínske a/alebo farmakologické informácie, ako aj marketingové, komerčné, odborné a vzdelávacie materiály (ďalej len ako „materiály“) prostredníctvom portálu zdravie.gsk.sk a skrz neho aj prostredníctvom ďalších webových portáloch priamo alebo nepriamo odkazovaných z/na portálu zdravie.gsk.sk, prípadne ktorému GSK poskytuje materiály aj osobne na základe vyžiadania tejto dotknutej osoby a v prípade záujmu dotknutej osoby o online vzdelávanie aj (ii) umožnenie prístupu dotknutej osoby k online vzdelávacej platforme prostredníctvom portálu www.gsk-centraleurope.adobeconnect.com a skrz neho aj prostredníctvom ďalších webových portálov priamo alebo nepriamo odkazovaných z/na portál/u www.gsk-centraleurope.adobeconnect.com,  poskytovanie odpovedí na otázky zaslané dotknutou osobou, získavanie spätnej reakcie od dotknutej osoby s cieľom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb.

Spoločnosť GSK Slovakia je oprávnená poskytnúť a sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby ktorejkoľvek zo spoločností patriacich do celosvetovej skupiny spoločností GlaxoSmithKline alebo aj tretej osobe, ak ju poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby a/alebo vykonávaním niektorej z vyššie uvedených činností, a to aj spracúvaním prostredníctvom informačného systému CRM Veeva, pričom dotknutá osoba súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov a cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby sa môže realizovať tak v rámci štátov celej Európskej únie ako aj do akejkoľvek inej krajiny sveta, vrátane krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Na základe tohto súhlasu môžu byť osobné údaje poskytnuté a sprístupnené do nasledovných krajín: India a USA. Platnosť udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov je časovo obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.

Dotknutá osoba vyhlasuje a odoslaním elektronického formulára potvrdzuje, že spoločnosti GSK Slovakia poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.

Dotknutá osoba vyhlasuje a odoslaním elektronického formulára potvrdzuje, že súhlas so spracúvaním osobných údajov udelila dobrovoľne, že bola poučená o možnosti uplatňovať práva dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov upravené najmä v ustanovení § 28 predmetného zákona a že pred udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov jej boli oznámené informácie podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade pochybností o dodržiavaní práv alebo žiadostí týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na spoločnosť GSK Slovakia so žiadosťou o nápravu či vysvetlenie. Dozorným orgánom vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. (www.dataprotection.gov.sk). 

Na e-mailovú adresu uvedenú v elektronickom formulári Vám bude obratom zaslaný e-mail s potvrdením o zaevidovaní Vášho vyplneného elektronického formuláru v našom systéme.  

Na základe vyplnenia a odoslania elektronického formuláru na internetovej stránke zdravie.gsk.sk ste ako dotknutá osoba udelili spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16198/B, súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Pre dokončenie procesu registrácie Vami vyplneného elektronického formuláru a pre potvrdenie Vami udeleného súhlasu so spracúvaním poskytnutých osobných údajov kliknite na tlačidlo "„Odoslať“" v registračnom formulári.

Informácia podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16198/B, ako prevádzkovateľ informačného systému týmto poskytuje dotknutým osobám informácie v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”).

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas dotknutej osoby udelený podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

     1.  Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16198/B (ďalej len “GSK Slovakia”).

     2.  Účel spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby spoločnosťou GSK Slovakia je nasledovný: (i) identifikácia subjektu (dotknutej osoby), ktorému GSK poskytuje odborné medicínske a/alebo farmakologické informácie, ako aj marketingové, komerčné, odborné a vzdelávacie materiály (ďalej len ako „materiály“) prostredníctvom portálu zdravie.gsk.sk a skrz neho aj prostredníctvom ďalších webových portáloch priamo alebo nepriamo odkazovaných z/na portálu zdravie.gsk.sk, prípadne ktorému GSK poskytuje materiály aj osobne na základe vyžiadania tejto dotknutej osoby a v prípade záujmu dotknutej osoby o online vzdelávanie aj (ii) umožnenie prístupu dotknutej osoby k online vzdelávacej platforme prostredníctvom portálu www.gsk-centraleurope.adobeconnect.com a skrz neho aj prostredníctvom ďalších webových portálov priamo alebo nepriamo odkazovaných z/na portál/u www.gsk-centraleurope.adobeconnect.com,  poskytovanie odpovedí na otázky zaslané dotknutou osobou, získavanie spätnej reakcie od dotknutej osoby s cieľom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb.

     3.  Zoznam spracúvaných osobných údajov

Spoločnosť GSK Slovakia spracúva v informačnom systéme nasledujúce osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou: titul, meno a priezvisko, druh zdravotníckeho pracovníka, špecializácia, adresa zdravotníckeho zariadenia (pracoviska), názov zdravotníckeho zariadenia, adresa v rozsahu ulica, PSČ a mesto, email.

     4.  Oprávnené osoby

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti GSK Slovakia vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov alebo zo zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou GSK Slovakia a oprávnenou osobou alebo sprostredkovateľom. Žiadosť o oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene spoločnosti GSK Slovakia, a žiadosti dotknutej osoby na základe zákona o ochrane osobných údajov môže dotknutá osoba adresovať spoločnosti GSK Slovakia písomnou formou na adresu: Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava.

     5.  Poučenie o dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje

Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti GSK Slovakia je dobrovoľné a dotknutá osoba nemá povinnosť osobné údaje, ktoré majú byť spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, spoločnosti GSK Slovakia poskytnúť. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti GSK Slovakia môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

     6.  Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým spoločnosť GSK Slovakia poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb

Sprostredkovateľmi poverenými GSK Slovakia na spracúvanie osobných údajov sú:

 • spoločnosť Infosys Limited, Electronics City, Hosur Road, Bangalore, 460 100, India,
 • spoločnosť EQ Marketing Kft., 1023 H-1995 Budapest, Árpád fejedelem útja 42, Hungary, IČO 01-09-688015, IČ DPH 12473513 2 41,
 • spoločnosť Veeva Systems, Inc., 4280 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA.

Spoločnosť GSK Slovakia poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutej osoby tretím stranám a príjemcom, ktorými sú:

 • spoločnosti patriace do nadnárodnej skupiny spoločností GlaxoSmithKline.

     7.  Zverejnenie osobných údajov

Spoločnosť GSK Slovakia osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov nezverejňuje.

     8.  Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov môžu byť predmetom prenosu osobných údajov tak v rámci štátov celej Európskej únie, ako aj v rámci tretích krajín, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, vrátane krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to India a USA.

     9.  Poučenie o právach dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov, najmä ustanovenie § 28 predmetného zákona.
Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má súčasne právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

V zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 a 5 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek:

 • namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Aktualizované:
Október 2017

SK/COM/0011/15(2)